Om oss

Guts jobber etter tre hovedpunkter som vi mener er viktige i vårt arbeid. Vårt mål er å jobbe etter disse, og forbedre, utvikle og tilpasse oss.

Skjerming
Skjerming benyttes når beboerne kommer fra permisjon, ruser seg på huset og hvor de er synlig ruspåvirket. Skjerming benyttes også der hvor beboeren er psykisk ustabil. Med skjerming menes at beboeren ikke er sammen med andre beboere, men er inne på en egen enhet i en kort periode,. Dette viser seg har god effekt for å oppnå stabilitet.

Stabiliserig
Mange av våre beboere har levd ett liv i rus over lang tid. Dette har ofte ført til at døgnrytmen bl.a. har blitt forstyrret. Mange beboere lever et liv i kaos, hvor avtaler ikke følges opp, hygienen og helsa er dårlig. Boforholdene fungerer ikke, det er ofte bare rot og kaos i leilighetene deres. Det er møkkete og rotete, husleia blir ofte ikke betalt. Jaget etter rusmidler blir det viktigste, og hvor alle de andre tingene blir nedprioritert. På Guts jobber vi med den enkelte, hvor fokus blir gode rutiner og dagliglivets gjøremål. Alle må følge rutinene, ta på seg pålagte arbeidsoppgaver, tilstrebe ett sunt kosthold, trening og følge døgnrytmen ved å legge seg i «normal tid. Dette gjentar vi hver dag, og vet at dette gir økt grad av mestring hos den enkelte.

Ettervern
Vi har ettervern, først og fremst i Drammen. Dette tilbudet er først og fremst for beboere som har vært igjennom fase en og to på Finnerud, og hvor det er hensiktsmessig med en overflytting til Drammen. De som er på ettervern i Drammen har et dagtilbud, enten jobb, tiltak eller behandling. Det jobbes målrettet i samarbeid med hjelpeapperatet for å få dette på plass .Ettervern i Drammen er forbeholdt de beboerne som har stor grad av rusmestring. Vi har også et ettervernstilbud for tidligere beboere som benytter Guts i en periode som et nettverkstilbud, hvor en blir sett/hørt, og får bekreftelser og støtte. Dette tilbudet er avklart med kommunen på forhånd.

Andre opplysninger

Guts har siden 2005 driftet et døgnbemannet omsorgstilbud for rusavhengige. Vårt hovedmål er å hjelpe mennesker til en ny hverdag, hvor rusen ikke er tilstede.
Beliggenhet er viktig for mange brukere. Guts har i dag tre avdelinger som ligger i Drammen, Mjøndalen og i Vikersund området.
Vi har alltid en inntakssamtale hvor en plan for oppholdet lages. Her blir vi i samråd med bruker og kommune enige om rammer, mål, frihet, medisinbruk, husregler og lignende.
Guts er opptatt av å gi brukerne opplevelser av mestring igjennom tilpassede aktiviteter og oppgaver. Målet er å gi beboere mestringsfølelse og styrket selvtillit.
Innsøking skjer ved henvendelse til vårt administrasjonskontor i Drammen på telefon 32 80 90 40. Kjersti og Johnny tar seg av bestillinger og den første kontakten med innsøkende.
Våre ansatte har et stort hjerte og gir mye av seg selv. Noen av våre ansatte har egenerfaring når det gjelder rus og avhengighet.
Samarbeid med andre aktører innen hjelpeapparatet er viktig for oss på Guts. Det være seg spesialisthelsetjenesten, den enkelte kommune, fastlege eller andre.
Daglig møte. Her tas det opp aktuelle tema, og brukerne på huset er aktivt med og bidrar.
Mange har fått en varig endring i livet sitt og er i dag rusfrie, mens andre igjen har fått en positiv opplevelse i det å være rusfri en periode. Dette kan igjen gi positive endringer senere i livet.
I samarbeid med andre frivillige aktører og det private næringsliv, er mulighetene til stede for arbeidstrening og framtidig arbeid.
Mulighet for flere aktiviteter som sykling, fotball, innebandy, vektløfting, gåturer, handleturer, fiske og lignende. Gratis trening på Akropolis i Drammen.
Vi hjelper til med kjøring til legetimer, psykolog og samarbeidsmøter etter behov. Det gjøres individuelle avtaler med innsøkende.
Guts er behjelpelig med flytting og hjelp med å skaffe møbler. Dette etter nærmere avtale med innsøkende.

Virksomhetsidè for Stiftelsen Guts