Om oss

Guts er en frivillig ideell stiftelse, et døgnbemannet tilbud til voksne rusavhengige som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Vi har avdelinger i Drammen og i Vikersund. Guts vektlegger god omsorg og nestekjærlighet. Tilbudet er fundamentert i recoveryorientert arbeidsmetodikk og drives med tverrfaglig miljøterapautisk tilnærming. Tiltaksplan og brukermedvirkning er sentralt i arbeidet med ADL- ferdigheter, aktiviteter, arbeidstrening og nettverksbygging. Målet er å hjelpe den rusavhengige å ta tilbake kontrollen i eget liv.

Målgruppen
Målgruppen vår er personer over 18 år som er motivert til å ta tak i utfordringer knyttet til sin rusproblematikk. Vi tar imot og ivaretar både brukere som har mindre kognitive utfordringer og bedre fungerende brukere som har motivasjon og ønske om en rusfri tilværelse.

Rusfritt
Stiftelsen Guts er et rusfritt tilbud. Begge avdelinger skal være rusfrie for alle beboere fra dag en, og dette er gjort kjent allerede før innkomst. Dette er et daglig fokus i vår drift. Dette opprettholdes gjennom god og tett samhandling med bruker, ved klart definerte rutiner for håndtering og forebygging av rusepisoder.

Personal
Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, sykepleiere og miljøarbeidere.

Guts er en støttespiller og en hjelp på veien til å bli integrert i samfunnet. Vi tilbyr botrening, etablering i egen bolig, integrering i arbeidsliv eller utdanning, hjelp med økonomi, sosial ferdighetstrening, nettverksbygging, og en meningsfull fritid.

Faglig arbeid og metode
Guts jobber i en relasjonell praksis hvor primærkontakt og/eller annen ansatt har ukentlig samtaler med bruker. Vi benytter aktivt tiltaksplanen i disse samtalene. For å legge til rette for gode endringsprosesser og positiv tankegang benytter vi motiverende intervju, eller endringsfokusert rådgivning, i samtalene med bruker. Brukermedvirkning er alfa og omega for at arbeidet skal lykkes.

På Guts tilstreber vi et godt terapeutisk miljø innenfor våre avdelinger slik at dette kan fungere som en beskyttende og lærende motvekt til de ofte usunne miljøene på utsiden. I vårt miljøterapautiske arbeide har vi alltid fokus på den enkelte brukers recoveryprosess, og vi jobber individuelt og målrettet. Arbeidet er hensiktsmessig planlagt og godt faglig begrunnet. Våre ansatte har fokus på nytten av samspillet med omgivelsene rundt

Under oppholdet på Guts skal brukerne trene på en normalisert hverdag og et alminnelig dagligliv. I grunnleggende ADL-ferdigheter legger vi døgnrytme og husarbeid som er vanlig i de fleste hjem.

Aktiviteter
På Finnerud gård er det mange typer aktiviteter tilknyttet gården. Her kan nevnes arbeidsrelaterte aktiviteter som arbeid på kjøkken, vaskeri, snekkerverksted, vedproduksjon, skog og gårdsdrift, husarbeid og alm. vedlikehold. Når det gjelder fritidsaktiviteter kan vi nevne; treningsrom, gymsal, ski, sykkel, kano, kajakk, fiske og friluftsliv, forskjellige ballspill, diverse overnattingsturer, deltakelse på møter i NA/AA etc.

På avdelingen i Drammen foregår de fleste aktivitetene utenfor huset. Her oppmuntrer vi våre brukere til å delta og vi blir ofte med dem på aktiviteter, spesielt den første tiden. På avdelingen i Drammen skal den enkelte finne sin egen interesse og bygge nye nettverk. Vi ser allikevel at nesten alle deltar individuelt på trening i Drammensbadet eller på Akropolis.

Overgang til egen bolig
For mange brukere er innflytting i egen bolig et av hovedmålene i tiltaksplan. Dette innebærer målrettet motivasjonsarbeid fra dag en. Vi erfarer at i forkant av dette arbeidet profiterer bruker på å ha en rolig og stabiliserende periode. Slik sikrer vi stabil helse, grunnleggende ferdigheter, ro og hvile, mestring av hverdagens oppgaver, og andre forhold som kan være i veien for en stabil overgang til egen bolig. Vi ønsker å motivere og forberede beboer, men unngå stress og frustrasjon som kan ødelegge fremdriften. I et lengre opphold starter denne prosessen allerede på Finnerud.

Ofte blir Drammensavdelingen en naturlig fortsettelse, og overføring dit planlegges. En forutsetning får overføring er at bruker viser stor av grad av motivasjon og rusmestring. Det forventes at bruker deltar aktivt i sin recoveryprosess og viser et engasjement for å nå sine mål. Ganske umiddelbart etter overføring til Drammen starter det praktiske arbeid med anskaffelse av bosted. Personalet bistår bruker med opprettelse av annonse samt målbevisst søk på nettet og igjennom lokalavisene. Beboer lærer å føre boliglogg over aktuelle bosteder og visningstidspunkt.

Vårt grunnsyn på rusavhengighet
Vi mener at årsaken til at folk blir rusavhengige er kompleks, omfattende og sammensatt.

En problematisk oppvekst og vanskelige familieforhold kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet.

Traumer i tidlige år kan være direkte eller medvirkende årsak til rusavhengighet

Vennemiljø, kjedsommelighet og stress mener vi kan være årsaker til rusavhengighet.

Egen atferds- og tilpasningsproblemer knyttet til aggressivitet, begynnende kriminalitet, problematisk tilpasning til skolen, drop-out av skolen kan også være årsaker til rusavhengighet.

Vi tror at alle kan finne veien ut av en rusavhengighet, men tilbakefall er ofte en del av prosessen.

Å bli rusfri ser vi på som en bedringsprosess med et samspill mellom mange personer og instanser hvor bruker står sentralt.

Rusavhengighet ser vi som en kombinasjon av en fysisk og en psykisk lidelse som krever ulike metoder og framgangsmåter for å lære seg å håndtere, og komme ut av.Presentasjonsvideoer