Virksomhetsidè for Stiftelsen Guts

«Guts er et tilbud til mennesker som trenger støtte og veiledning i prosessen mot et rusfritt liv. Hos Guts skal man bli møtt med respekt, oppleve god omsorg, nestekjærlighet og støtte. Vi fokuserer på trening i det alminnelige liv og på mestringsopplevelser igjennom daglige gjøremål, fysiske aktiviteter, turer og jobbtrening. Målet er å hjelpe den rusavhengige til å ta tilbake kontrollen i eget liv.»

Våre ansatte veileder og tilrettelegger for gode arenaer som stimulerer til progresjon og utvikling for den enkelte.

Guts samarbeider både med spesialisthelsetjenesten og den enkelte kommune for å sikre et riktig tilbud til den enkelte. På Guts bruker noen beboere medisiner, blant annet gjennom LAR- ordningen. Vi jobber individuelt tilpasset ut ifra den enkeltes, helsetilstand, ståsted og ressurser.

Våre avdelinger er bygget opp slik at det er mulig å oppnå progresjon under oppholdet. Den enkelte beboer kan etter nærmere avtale flytte fra den ene avdelingen til den andre, slik at arbeid og aktiviteter foregår utenfor husets vegger i stedet for innenfor.

Våre avdelinger er rusfrie, men vi er godt kjent med at det kan oppleves nederlag underveis. I slike situasjoner har vi en egen skjermingsavdeling som kan benyttes.

Stiftelsen Guts ønsker å fremme et inkluderende menneskesyn, og har ingen diskriminering i forhold til tro, rase eller legning. Vår historie har sine røtter i det kristne verdigrunnlag og vi tror på menneskets ukrenkelige verdi.